søndag 31. januar 2010

Vi heter nå Grønn fase

Vi har funnet ut at det er lettere å snakke om tankesmien vår hvis den har et navn. Derfor har vi valgt et navn, og vi heter nå Grønn fase.

Grønn fase betyr at vi er på vei inn i en ny tid, en fase der vi i Norge skal basere vår industri og vårt næringsliv på grønn økonomi. Vi skal bli et foregangsland innen utslippsreduksjoner, og og ta viktige hensyn miljø og natur.

Grønn fase betyr også at vi er inne i en kreativ fase der nye ideer er kjempeviktig. Vi må tenke nytt og ikke være redd for å utfordre gammelt tankegods!

fredag 22. januar 2010

Kva kan vi eigentlig gjere?

Eg deltok på "Kunnskapsbyen forum" i går, der klimaproblematikken og dens løyningar sto på agendaen. Med "Kunnskapsbyen" meiner vi her Kjeller/Lillestrøm, ein stad med høg konsetrasjon av teknologibedrifter, særkilt innan energiteknologi. Det var difor mange teknologar til stades, og eg kan vel trygt seie at det prega møtet.

Eg regner meg sjølv i høgste grad for å være energiteknolog, og det som kom fram på møtet fall derfor i god jord, der vi fekk foredrag om rolla vindkraft, solceller og vatnkraft speler for å finne løysinger til klimaproblemet. Men sjølv om eg er teknolog, liker eg også banale spørsmål. Gjerne med tilsvarande banale svar.

På sjølve innkallinga til møtet vart følgjande svært banale og nære spørsmål stilt: "Kva kan vi i Lillestrømområdet gjere for å bidra til å løyse klimaproblemet?".

Spørsmålet er svært enkelt, og men vi fekk ikkje noko godt svar på spørsmålet på møtet. Eg vil difor gjerne besvare spørsmålet her.

onsdag 6. januar 2010

FME-tankesmia i 2009 -og fremover!

Det er nyttår, og på tide å oppsummere det som skjedde i 2009. Denne tankesmia hadde, på samme vis som selve FME-sentrene, sitt første leveår i 2009. Tankesmia ble etablert etter oppfordring fra (Olje- og) Energiministeren Terje Riis Johansen, og i løpet av senvinteren ble 16 medlemmer rekruttert. Jeg sto selv for organiseringen av oppstarten, og i samarbeid med Kristianne Ervik (PhD, Industriell økonomi og ledelse) ble en workshop arrangert i slutten av april. Resultatet fra denne workshopen dannet grunnlaget for videre arbeid i tankesmien, der målet var å gi en presentasjon for Olje- og energiministeren der vi ville svare på spørsmålet "Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringen?", sett med øynene til unge energiteknologistudenter og -forskere. De som deltok i tankesmia i arbeidet med å forberede denne presentasjonen, var: